Przeprowadzanie badań kontrolnych

Kontrolne badania profilaktyczne wykonywane są przed dopuszczeniem do pracy pracownika, który z powodu choroby przebywał na zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni. Celem badań kontrolnych po zwolnieniu jest określenie zdolności pracownika do realizowania obowiązków zawodowych na dotychczasowym stanowisku.

Badania kontrolne przeprowadza się na koszt pracodawcy. Powinny być wykonywane w trakcie godzin pracy, za co pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, a w razie przejazdu na te badania do innej miejscowości przysługują mu należności na pokrycie kosztów przejazdu według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych.

Profilaktyczne badania kontrolne – zasady

Badania kontrolne są wykonywane według zasad stosowanych przy badaniach wstępnych i okresowych. Pracodawca po zakończeniu zwolnienia, trwającego dłużej niż 30 dni, zobowiązany jest do wystawienia skierowania na badanie lekarskie kontrolne. Skierowanie na badania kontrolne wydaje pracodawca. Muszą się na nim znaleźć następujące informacje:

  • rodzaj badania kontrolnego po zwolnieniu lekarskim;
  • stanowisko pracy, na którym pracownik jest zatrudniony;
  • opis warunków pracy, w tym informacje o występowaniu czynników szkodliwych, uciążliwych, niebezpiecznych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy;
  • aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, które zostały wykonane na danym stanowisku pracy.

Badania kontrolne kończą się wydaniem orzeczenia lekarskiego, stwierdzającym brak lub istnienie przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Jeśli lekarz medycyny pracy stwierdzi, że pracownik nie może wykonywać dotychczasowych obowiązków zawodowych, może zasugerować zmianę stanowiska pracy.

Co w przypadku, gdy pracownik nie wykona badania kontrolnego?

Jeśli pracownik nie wykona badania kontrolnego po długotrwałej nieobecności w pracy spowodowanej chorobą i nie otrzyma L4, może zostać ukarany w postaci upomnienia, nagany, kwoty pieniężnej.

Odmowa poddania się kontrolnym badaniom uzasadnia, zdaniem Sądu Najwyższego, niedopuszczenie do pracy bez zachowania wynagrodzenia, gdy wyłączną przyczyną tej odmowy są okoliczności leżące po stronie pracownika (wyrok SN z dnia 23 września 2004 r., I PK 541/03, OSNP 2005, nr 7, poz. 94).

Niepoddanie się badaniom kontrolnym może także skutkować natychmiastowym rozwiązaniem stosunku pracy w każdym czasie (wyrok SN z dnia 2 marca 2011 r., II PK 188/10, OSNP 2012, nr 7–8, poz. 92 oraz wyrok SN z dnia 10 stycznia 2006 r., I PK 131/05, OSNP 2006, nr 23–24, poz. 344).