Wstępne badania lekarskie – kto im podlega?

 • osoby przyjmowane do pracy
 • pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy
 • inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

Badania wstępne należy przeprowadzić przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Oznacza to, że badania wstępne powinny być przeprowadzone najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika. Czas między wykonaniem badań a dopuszczeniem do pracy nie powinien być zbyt odległy. Pracodawca powinien mieć bowiem pewność, że nie zaszły żadne zmiany w stanie zdrowia podwładnego.

Badania wstępne przeprowadzane są na koszt pracodawcy, a skierowania na badania i orzeczenia lekarskie profilaktycznych badań lekarskich, dotyczące osób przyjmowanych do pracy, pracodawca przechowuje w części A akt osobowych pracownika.

Badanie wstępne – zasady

Badania wstępne są szczególnie ważne w przypadku pracowników wykonujących czynności szczególnie niebezpieczne. Za prace podwyższonego ryzyka uważa się wszystkie te czynności, które stwarzają zwiększone zagrożenie dla pracownika, w szczególności prace narażone na:

 • duże natężenie hałasu
 • drgania mechaniczne
 • metale w postaci pylistej np. żelazo lub ołów
 • promieniowanie laserowe
 • zapylenie
 • bardzo niskie i bardzo wysokie temperatury
 • substancje uczulające, drażniące, toksyczne i rakotwórcze
 • wirusy, bakterie i grzyby

Do czynności niebezpiecznych lub uciążliwych zaliczamy również te, które wiążą się z:

 • pracą przed monitorem ekranowym powyżej czterech godzin dziennie
 • pracą na wysokości powyżej trzech metrów
 • pracą w warunkach nocnych

Badanie wstępne – zakres

Zakres badań wstępnych określa lekarz medycyny pracy na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę. W przypadku prac szczególnie uciążliwych i niebezpiecznych badania wstępne mogą mieć bardzo szeroki charakter i zazwyczaj zleca się wykonanie:

 • badania krwi
 • konsultacji laryngologicznej
 • konsultacji neurologicznej
 • konsultacji okulistycznej
 • EKG spoczynkowego
 • spirometrii
 • RTG klatki piersiowej z opisem