Badania sanitarno-epidemiologiczne – kogo obowiązują?

Obowiązkowym badaniom sanitarno – epidemiologicznym podlegają osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, pracownicy podejmujący lub wykonujący prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby podlegają obowiązkowo badaniom sanitarno-epidemiologicznym.

Ponadto, zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia, pracownicy, którzy w ramach powierzonych obowiązków mają styczność z żywnością, również podlegają badaniom sanitarno-epidemiologicznym.

Badania sanitarno-epidemiologiczne – jak wyglądają?

W skład badań sanitarno-epidemiologicznych wchodzą badania lekarskie, badania laboratoryjne oraz dodatkowe badania i konsultacje specjalistyczne, wykonywane w ramach nadzoru  epidemiologicznego. Badania sanitarno-epidemiologiczne przeprowadzane są przez lekarzy wykonujących zadania służby medycyny pracy.

W trakcie badania należy wykonać badania laboratoryjne, tj. trzykrotne  badanie kału w kierunku zakażenia pałeczkami duru brzusznego, durów rzekomych A, B, C, innymi pałeczkami z rodzaju Salmonella i Shigella, w trzech kolejnych następujących po sobie dniach (dodatni wynik z przynajmniej jednej próby daje podstawę do uznania badanego za zakażonego).

Jaka jest częstotliwość badań sanitarno-epidemiologicznych?

Przepisy nie wskazują czy i jak często badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych ma być odnawiane. Lekarz, w oparciu o posiadaną wiedzę medyczną oraz po uzyskaniu informacji od pracownika o rodzaju i miejscu świadczenia pracy ma możliwość wskazania następnego terminu przeprowadzenia przedmiotowych badań wpisując w rubrykę 5 książeczki badań do celów sanitarno-epidemiologicznych termin wykonania ponownego badania (art. 7 ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi).

Jeżeli nie istnieją przesłanki wskazujące na zakażenie czynnikami uniemożliwiającymi wykonywanie określonych prac, to orzeczenie lekarskie jest ważne. Lekarz może jednak wpisać w książeczkę zdrowia datę kolejnego badania, a pracodawca może w każdym czasie skierować pracownika na takie badania. Badania te będą obowiązkowe również w razie kontaktu z osobami zakażonymi.