RODO

Home / RODO

W związku z tym, że od 25 maja 2018 ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zachęcamy do zapoznania się z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych przez Przychodnię Romet Sp. z o.o.

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Przychodnia Romet Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy 85-766, ul. Fordońska 246 („Administrator”).

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:

Zgodnie z art. 11 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r, ( Dz.U.2018, poz.1000) zawiadamiamy o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych w Przychodni Romet Sp. z o.o

IOD – Katarzyna Henzler

Kontakt –  iod@przychodnia-romet.pl

PRZETWARZANIE DANYCH:

Dane osobowe będą przetwarzane przez Przychodnię Romet Sp. z o.o. w szczególności:

1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu:
a) podjęcia działań dotyczących wykonania świadczeń medycznych.

Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane:

1) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania(Dz.U. z 2015 r. poz. 2069).

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne
3) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia
RODO.

Prawa wymienione w pkt 1)-3) można zrealizować m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych (adres podany na wstępie).

Kategorie odbiorców danych w imieniu Przychodni Romet Sp. z o.o.:

  • placówki wykonujące: badania diagnostyczne i laboratoryjne (Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Karłowicza 26, Bydgoszcz 85-092, Vitalabo Laboratoria Medyczne Sp. z o.o., 85-795 Bydgoszcz, ul. gen. J. Hallera 2E, NZOZ Radius Sp. z o.o., ul. Kleina 1, 85-796 Bydgoszcz, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, ul. Kujawska 4, Bydgoszcz 85-031, NZOZ MCD VOXEL ul. Ks. Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Reumatologii i Rehabilitacji, ul. Markwarta 8, 85-015 Bydgoszcz, VIKAM Violetta Pankowska u. K.Fiedlera 9, 85-791 Bydgoszcz),
  • prace protetyczne (Laboratorium Protetyczne Elżbieta Nowak, ul. Józefa Sułkowskiego 58, 85-634 Bydgoszcz),
  • transport medyczny (CIUPAK Transport Waldemar Ciupak, ul. Powstańców Wielkopolskich 10, 85-090 Bydgoszcz),
  • partnerzy świadczący usługi techniczne w zakresie rozwijania i utrzymywania systemów informatycznych i serwisów internetowych (SITAB Sp. z o.o., ul. Władysława Stomy 2, 85-796 Bydgoszcz, ITProjekt Bydgoszcz, ul. Piękna 13 pok. 209 -210, 85-303 Bydgoszcz).

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).