Najczęstsze pytania

W jaki sposób mogę zmienić lekarza/pielęgniarkę POZ?
Zmiany lekarza/pielęgniarki POZ pacjent dokonuje wyłącznie poprzez złożenie deklaracji u nowego lekarza/pielęgniarki POZ. Nie jest wymagane wypisanie się przez Pacjenta od poprzedniego lekarza/pielęgniarki POZ. Druki deklaracji dostępne są w przychodni oraz na naszej stronie. Istnieje również możliwość wypełnienia deklaracji przy pomocy personelu w przychodni. Do każdej złożonej deklaracji wymagane jest złożenie oświadczenia Pacjenta (druki do pobrania w przychodni i na naszej stronie), o upoważnieniu lub braku wyrażenia zgody na udzielanie informacji osobom bliskim na temat jego stanu zdrowia i udzielonych mu świadczeń medycznych.
Ile kosztuje zmiana lekarza POZ?
Pacjent może 2-krotnie w roku kalendarzowym bezpłatnie dokonać zmiany lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej. Trzecia i każda następna zmiana skutkuje nałożeniem opłaty przez NFZ na Pacjenta. Opłata wynosi 80 zł i należy ją wpłacić na konto oddziału NFZ, do którego się należy. Można ubiegać się o zwolnienie z opłaty poprzez złożenie pisemnego wniosku w przypadku gdy zmiana lekarza nastąpiła z powodu: zmiany miejsca zamieszkania, zaprzestania świadczenia usług zdrowotnych przez wybranego przez nas lekarza, istnienia innych ważnych okoliczności, niezależnych od naszej woli, z powodu których musimy zmienić lekarza (przepisy nie podają jakie mogą być to okoliczności, są indywidualnie rozpatrywane przez oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, dlatego należy je odpowiednio uzasadnić).
Czy muszę mieć dowód ubezpieczenia, żeby skorzystać z pomocy medycznej?
W naszej przychodni ubezpieczenia sprawdzamy w e-WUŚ (elektroniczna weryfikacja uprawnień świadczeniobiorcy). Nie wymagamy przedstawiania legitymacji, RMUA, itp., natomiast należy mieć ze sobą dokument ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport).
Czy zapisując się do nowego lekarza muszę mieć dokumentację medyczną?
Nie wymagamy dostarczenia dokumentacji medycznej, jest ona jednak pomocna dla rozpoznania stanu zdrowia Pacjenta (przyjmowane leki stałe, przebyte choroby, rozpoznania chorób przewlekłych, itp.). Na pierwsza wizytę Pacjent powinien zabrać przyjmowane leki stałe.
W jakiej sytuacji mogę bezpłatnie skorzystać z transportu sanitarnego?
Bezpłatny transport sanitarny należy się w przypadku gdy: istnieje konieczność podjęcia natychmiastowego leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej, świadczeniobiorca jest osobą z dysfunkcją narządu ruchu uniemożliwiającą korzystanie ze środków transportu publicznego. Pacjentowi kontynuującemu leczenie w poradni specjalistycznej skierowanie na transport sanitarny wystawia leczący lekarz specjalista. Ponadto wybrana placówka lecznicza powinna być najbliższa od miejsca pobytu pacjenta, przy uwzględnieniu, że ta placówka udziela świadczeń we właściwym zakresie. W innych przypadkach przejazd środkami transportu sanitarnego będzie wykonywany odpłatnie lub za częściową odpłatnością.
Mam zlecone zastrzyki. Do kogo mam się zgłosić?
Zlecone zastrzyki należy zgłosić pielęgniarce POZ (rodzinnej/środowiskowej), do której została złożona deklaracja.
Czy muszę płacić pielęgniarce za zlecone przez lekarza POZ zastrzyki?
Pacjenci posiadający deklarację do pielęgniarki POZ (rodzinnej/środowiskowej) mają prawo do bezpłatnych świadczeń (np. zastrzyków, opatrunków itp.) niezależnie od miejsca wykonania zabiegu (dom, gabinet pielęgniarki POZ – zgodnie z zaleceniem lekarza). Pielęgniarka POZ wykonuje bezpłatnie wszystkie zabiegi zlecone przez lekarzy mających umowę z NFZ. Zlecenia z gabinetów prywatnych powinny być wykonywane przez pielęgniarkę odpłatnie.
Ile jest ważne skierowanie do specjalisty?
Skierowania do poradni specjalistycznych są ważne do momentu ustania przyczyny ich wystawienia. Skierowanie jest zatem ważne bezterminowo (niezależnie od daty wystawienia skierowania przez lekarza kierującego) i do czasu zakończenia leczenia. Nie ma zatem konieczności odnawiania skierowań co rok.
Do jakiego specjalisty mogę iść bez skierowania?
Bez skierowania Pacjent może zarejestrować się wyłącznie do lekarza: stomatologa, okulisty, dermatologa, onkologa (również chirurga onkologa), ginekologa, psychiatry oraz poradni leczenia gruźlicy, poradni osób zakażonych wirusem HIV, poradni dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego.
Czy muszę mieć skierowanie do lekarza medycyny pracy?
Jeżeli Pacjent potrzebuje orzeczenie z badania profilaktycznego (wstępnego, okresowego, kontrolnego) lub sanitarno-epidemilogicznego musi mieć skierowanie od pracodawcy (wzór skierowania do pobrania na naszej stronie). Jeżeli Pacjent potrzebuje zaświadczenie od lekarza medycyny pracy do szkoły winien mieć od niej skierowanie na badania.
Czy lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może wystawić skierowanie na tomografię komputerową?
Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej nie może wystawiać skierowań na tzw. badania kosztochłonne (typu tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, itp.). Na tego typu badania kierować mogą wyłącznie lekarze z poradni specjalistycznych. Wyjątek stanowią skierowania na badania endoskopowe (kolonoskopię i gastroskopię).
Potrzebuje zwolnienie lekarskie. Co muszę mieć ze sobą?
Do wystawienia zwolnienia lekarskiego niezbędne jest posiadanie dowodu osobistego oraz NIP płatnika składek. Nie wymagamy legitymacji, RMUA, itp.
Czy po powrocie z długiego (ponad miesiąc) zwolnienia konieczne są badania kontrolne?
Odpowiedź na pytanie jest zawarta art. 229 § 2 Kodeksu Pracy : Art. 229. § 2. Pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku. Z przywołanego powyżej przepisu jednoznacznie wynika, że po leczeniu trwającym dwa miesiące konieczne są badania lekarskie, przy czym jednostka chorobowa nie jest istotna.
Jakie przepisy regulują informowanie (np. rodziny) przez pielęgniarkę o zdrowiu pacjenta. Czy pielęgniarka ma do tego prawo?
Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602 z póżn.zm.) pielęgniarka ma prawo udzielać informacji o stanie zdrowia pacjenta dotyczącej sprawowanej przez nią opieki pielęgnacyjnej, nie zaś leczenia prowadzonego przez lekarza. Informacji o leczeniu, rokowaniu, możliwych skutkach i następstwach terapii, jak również udzielanie odpowiedzi na wątpliwości związane z leczeniem może udzielić wyłącznie ten podmiot, który to leczenie prowadzi i podejmuje decyzje związane z prowadzaną terapią. Zadania pielęgniarki określone ww. ustawą są inne i nie ma ona prawa zastępować lekarza w odniesieniu do przekazywania informacji o leczeniu prowadzonym przez lekarzy.
W jakim przypadku mogę skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej?
Pacjent może skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przede wszystkim w przypadku: nagłego zachorowania, nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy.
Czy mogę liczyć na pomoc lekarza w godzinach nocnych?
W związku z przeprowadzonym postępowaniem konkursowym przez NFZ, od 1 stycznia 2013 roku świadczenia stacjonarnej i wyjazdowej opieki nocnej oraz świątecznej opieki zdrowotnej lekarskiej i pielęgniarskiej świadczyć będą: 1) NZOZ Centrum Medycznwe IKAR w Bydgoszczy przy ul. Szubińskiej 32 tel: 52 330 96 10 ( przychodnia ta pełni również nocną i świąteczną opiekę stomatologiczną) 2) NZOZ Zdrowie dla Ciebie w Bydgoszczy przy ul. Ogrody 21 tel: 52 361 13 34 3) SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy przy ul. Markwarta 4-6 tel: 52 582 62 32 4) NZOZ MEDIC w Bydgoszczy przy ul. Łochowskiego 7a tel: 52 334 25 66 lub 52 343 32 11 Każdy Pacjent ma prawo wyboru placówki w której ma zostać udzielona pomoc medyczna.