Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Porada specjalistyczna w ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej AOS, to wydanie przez lekarza specjalistę opinii o stanie zdrowia pacjenta oraz wskazanie dalszego toku leczenia na podstawie wykonanych badań diagnostycznych.

Podczas pierwszej wizyty lekarz specjalista decyduje o tym, czy wystarczy jednorazowa konsultacja, czy też konieczne jest objęcie opieką specjalistyczną.
Jeżeli wystarczająca będzie jednorazowa konsultacja, lekarz specjalista odsyła pacjenta z powrotem do lekarza kierującego (podstawowej opieki zdrowotnej lub innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego).

W przypadku, gdy pacjent zostaje objęty opieką poradni specjalistycznej i wymaga wykonania niezbędnych dla prawidłowego leczenia dodatkowych badań diagnostycznych, skierowania na te badania wystawia lekarz specjalista.

Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne obejmuje również zlecanie zaopatrzenia w wyroby medyczne, kierowanie na inne konsultacje specjalistyczne lub leczenie szpitalne, a także leczenie uzdrowiskowe i rehabilitację leczniczą. Obejmuje również niezbędną edukację i promocję zachowań prozdrowotnych, wykonywanie badań profilaktycznych oraz wydanie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego.

W ramach proponowanych usług oferujemy Państwu możliwość korzystania z poradni specjalistycznych znajdujących się na terenie placówki. Nasi pacjenci mogą skorzystać z darmowych porad w ramach kontraktu z NFZ u lekarza stomatologa i lekarza laryngologa.

W celu przyjęcia przez specjalistę wymagane jest skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, którego można wybrać na miejscu poprzez złożenie deklaracji.

Podstawowe informacje

Leczenie ambulatoryjne polega na tym, że nie ma konieczności przebywania przez całą dobę w miejscu prowadzenia terapii, lecz uczęszcza się jedynie na konkretne badania oraz zabiegi. Podczas wizyty lekarz ocenia stan zdrowia pacjenta i wskazuje dalszy przebieg leczenia na podstawie przeprowadzonych badań diagnostycznych. Każdy pacjent otrzyma więc informację o tym czy wystarczy jednorazowa konsultacja, czy jednak będzie konieczna opieka specjalistyczna.

Lekarz specjalista musi poinformować twojego lekarza rodzinnego o sposobie leczenia, przyjmowanych lekach, wizytach kontrolnych oraz przekazać Ci zaświadczenie z rozpoznaniem choroby oraz zalecaną terapią farmakologiczną. Na tej podstawie lekarz POZ może wystawić recepty na odpowiednie leki.

Masz jakieś pytania?

W przypadku leczenia ambulatoryjnego, lekarz prowadzący pacjenta w poradni specjalistycznej, nie rzadziej niż co 12 miesięcy, musi wystawiać pisemną informację dla lekarza POZ o rozpoznaniu, sposobach leczenie, przyjmowanych lekach, rokowaniach oraz wizytach kontrolnych.

Kolejne wizyty u specjalisty odbywają się na podstawie skierowania, które było podstawą do pierwszej porady specjalistycznej – nie ma więc potrzeby aktualizowania skierowania.

Każda ubezpieczona osoba ma prawo do wyboru lekarza spośród tych, którzy zawarli umowy z NFZ, na podstawie skierowania od lekarza POZ, lekarza rodzinnego lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. W stanach nagłych świadczenia specjalistyczne mogą być udzielane bez wymaganego skierowania.

Pacjent może zarejestrować się do wybranej przez siebie poradni specjalistycznej telefonicznie, osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, a także drogą elektroniczną. Poradnia jest zobowiązana do wyznaczenia terminu przyjęcia pacjenta w dniu zgłoszenia, poprzez umieszczenia go na liście oczekujących.

Pacjent jest zobowiązany do dostarczenia skierowania do poradni nie później niż w ciągu 14 dniu roboczych od dokonania rejestracji. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje skreśleniem z listy oczekujących.

Pacjent może być zapisany jednocześnie na jedną listę oczekujących. W przypadku, kiedy nie może pojawić się na wizycie w uzgodnionym terminie, powinien niezwłocznie powiadomić o tym placówkę.

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna Laryngologiczna

W ramach praktyki zajmuje się profilaktyką, diagnozowaniem i leczeniem chorób uszu, nosa, krtani, gardła i szyi. W zakresie porad zdrowotnych znajdują się również kości skroni, zatoki przynosowe, jama ustna, przełyk, oskrzela oraz tchawica.

Najczęstsze wskazania do wizyty u laryngologa

 • guzy szyi i głowy
 • wystąpienie dziwnej wydzieliny z nosa bądź uszu
 • bóle uszu i nieprzyjemne szumy czy uczucie zatkania skutkujące niedosłuchem
 • zaburzenia równowagi
 • zaburzenia przełykania
 • zawroty i nawracające bóle głowy
 • krwawienia z nosa
 • przewlekły katar
 • bóle gardła
 • oddychanie przez usta
 • zaburzenia węchu i smaku
 • przewlekła chrypka
 • zapalenie zatok, gardła, oskrzeli i tchawicy
 • chrapanie

Co warto wiedzieć?

Pacjent ma prawo wyboru poradni specjalistycznej i lekarza specjalisty, spośród świadczeniodawców posiadających umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Aby skorzystać z porady lekarza specjalisty, musisz uzyskać skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (lub innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego).

Jeśli zapisałeś się do poradni specjalistycznej, musisz dostarczyć oryginał skierowania w momencie rejestracji wizyty. Jeśli tego nie zrobisz, zostaniesz skreślony z listy oczekujących.

Skierowanie można dostarczyć: osobiście, przez osobę trzecią lub wysłać je do świadczeniodawcy pocztą.

Skierowaniem do lekarza specjalisty nie jest karta informacyjna dotycząca świadczeń udzielonych w oddziale szpitalnym, izbie przyjęć, szpitalnym oddziale ratunkowym.

Lekarz kierujący ubezpieczonego do lekarza specjalisty zobowiązany jest do wykonania i dołączenia do skierowania wyników niezbędnych badań diagnostycznych.

Lekarz specjalista może skierować pacjenta na dowolne badanie diagnostyczne wskazane w koszyku gwarantowanych świadczeń wykonywanych w ramach AOS, niezbędne do rozpoznania choroby, postawienia diagnozy i prowadzenia terapii. To lekarz decyduje o potrzebie wykonania badania.

Badania diagnostyczne, na które kieruje lekarz specjalista w ramach umowy z NFZ są bezpłatne, jeśli pacjent wykona je na podstawie obowiązującego skierowania i w miejscu wskazanym przez lekarza kierującego.

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna Stomatologiczna

W ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na usługi stomatologiczne oferujemy:

 • Stomatologię zachowawczą dla dorosłych
 • Świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej
 • Protetykę stomatologiczną

Wybrane świadczenia należne pacjentom w ramach świadczeń gwarantowanych

 • „Białe plomby” przysługują w zębach przednich górnych i dolnych (od 3+ do +3, od 3- do -3)
 • Leczenie endodontyczne polegające na oczyszczeniu i leczeniu kanałów zębowych
 • Protezy częściowe z zastosowaniem elementów doginanych od 5 brakujących zębów lub w przypadku bezzębia – proteza całkowita szczęki lub żuchwy
 • Znieczulenie (jest refundowane w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi)
 • Zdjęcia rentgenowskie wewnątrzustne
 • Usunięcie kamienia nazębnego
 • Usunięcie zęba jedno i wielokorzeniowego